plus minus gleich
Tamil  |

தூய இலங்கா - வீட்டிலிருந்து ஆரம்பிக்கட்டும்

மின்னஞ்சல் அச்சிடுக PDF
பயனாளர் தரப்படுத்தல்: / 0
குறைந்தஅதி சிறந்த 
There are no translations available.

 

நாட்டில் அரசியல், பொருளாதார மற்றும் வணிக நடவடிக்கைகளின் முக்கிய மையமாக இருப்பதால், கொழும்பு தினமும் ஆயிரக்கணக்கான மக்கள் புழங்குமிடமாகும். நகரில் நாளொன்றுக்கு 2 மில்லியனுக்கும் அதிகமான உள்ளூர் மக்கள் மற்றும்  250,000 சுற்றுலா பயணிகளைக் கொண்ட ஒரு பெரும் எண்ணிக்கையிலான மக்கள் பார்வையிடுவதுடன்   750,000 மக்கள் வசிக்குமிடமாகவும் உள்ளதாக புள்ளிவிவரங்கள் தெரிவிக்கின்றன. வேறு வார்த்தைகளில் சொல்வதானால், எந்தவொரு நேரத்திலும் கொழும்பு                    3 மில்லியன் மக்களால் அடிக்கடி ஆட்கொள்ளப்படுகின்றது.  அவர்கள் சந்தேகத்திற்கு இடமின்றி அச்சுறுத்தலுக்குரிய குப்பை சேர்வதற்குப் பங்களிப்பதுடன் குப்பையினாலான சிக்கல்களையும் எதிர்கொள்ளுகின்றனர்.

 

With the sole aim of introducing a pragmatic and sustainable solution to the prevalent problem of surmounting garbage, Sri Lanka CAN Foundation conceptualized the initiative “Clean Lanka – Let’s begin from home” (“#Pirisidu Lanka – Gedarin Patangamu”) – creating a platform to cultivate individual responsibility to address the problem and raise awareness on conscious waste management starting from home.

It is common knowledge that improper disposal of non-biodegradable waste such as polythene and plastic waste cause severe environmental and health issues including the spread of communicable diseases such as Dengue, contamination of water sources, as well as affecting the wildlife populace in forest reserves bordering the main roads. It is also a common factor that when the menace aggravates beyond a tolerable threshold, the state and the public institutions like the municipality and the urban councils come under a barrage of criticism from the general public, opinion leaders and activists. However, Sri Lanka CAN Foundation observed that despite the gravity of the problem, people tend to disregard the possibility of proactive individual contribution and its disproportionate impact in achieving a lasting solution.

Clean Lanka initiative motivates individuals to start from their very homes – the smallest nucleus in the society, triggering a chain reaction to disseminate the message from the family to the community, and school to the place of work. ‘Clean Lanka – Let’s begin from home‘ is mainly driven by the elements -Refuse, Reduce, Reuse, Recycle and Up cycle.

As a consumer, you have the right to refuse any additional shopping bags offered by retailers, by bringing environmental-friendly tote bags made of reed, straw or fabric material. Reducing makes you re-evaluate your daily requirements, where you can consciously drop the number of non-biodegradable items entering your home. In addition, you also have the option to reuse items like shopping bags, lunch sheets or cellophane bags, which in turn would greatly help minimizing environmental pollution and waste disposal. You can also use a lunch boxes to pack lunch from home, and also use them in place of take away boxes and lunch sheets when buying meals from food outlets.

And finally, with a home-made compost bin you can begin recycling from home itself, where all discarded food, vegetable and fruit peels, and even raked leaves can be all collected and converted to produce 100% organic fertilizer for potted plants and vegetable plants. Upcycling sparks your creativity to transform waster material to an entirely new material or product. Upcycled items such as jewellery, accessories, bags, baskets as well as bowls are gaining wider popularity in the contemporary market.

Unlike other initiatives where an association or an institution takes the lead to implement a project, ‘Clean Lanka – Let’s begin from home’ empowers citizens across the country, conveying the importance on individual responsibility and conscious waste management. The initiative also aims to raise awareness on systematically managing household waste while greatly minimizing the garbage output. Furthermore, steps are being taken to disseminate the message through all media including digital and social media. In conjunction with the initiative, discussions will be carried out by reputed religious programs on people related and nation-benefitting actions that the society at large need to focus on for the greater good of humanity and the nation.

Sri Lanka CAN Foundation further believes their initiative will drive the entire nation towards a constructive and holistic attitudinal and behavioural change, striving towards zero-waste.

The inaugural program of “Clean Lanka – Let’s Begin from Home” was held last evening at IdeaHell in Colpetty, with the participation of media, industry experts and intellectuals. Compèred by veteran host Arun Dias Bandaranayake, the program was enriched with a discussion partaken by several intellectuals and industry professionals including Prof. Ajith de Alwis from the University of Moratuwa (Project Director of Coordinating Secretariat for Science, Technology and Innovation), Mr. Sudesh Nandasiri (Chairman of Sri Lanka Recyclers’ Association), Mr. Randeewa Malalasooriya (Chartered Environmentalist and Council Member of Environmental Professionals), Mr. Kanchana Weerakoon (President of Eco-Friendly Volunteers, Environmentalist) and Mr. Dilith Jayaweera (The Founder Trustee of Sri Lanka CAN Foundation). Ven. Ambulugala Sumangala Thero also participated in the forum, which raised awareness on the objectives of the initiative and demonstrated best practices on conscious waste management with a live demonstration on sorting garbage.

 

 

வியாழக்கிழமை, 04 மே 2017 10:48 அன்று இறுதியாக இற்றை செய்யப்பட்டது  
Please register or login to add your comments to this article.
எங்களிடம் 79 விருந்தினர்கள் இணைப்பு நிலையில்

Our Partners

Translate

விளம்பரம்

Featured Links:
http://www.scidev.net/en/