කප්රුක පුරවර ජාතික උත්සවය ලබන මස අග දී.

Share

Normal 0 false false false EN-GB X-NONE TA

කප්රුක පුරවර ජාතික උත්සවයට සමඟාමීව පොල් වගා සායනයක්, එමෙන්ම මෙම උත්සවය සංකේතවත් කරමින් පොල් පැළ සිටුවීමට හා පොල් වගා ආදර්ශන වැඩසටහනක් ආරම්භ කිරීමට මෙන්ම පොල් ආශ‍්‍රිත කර්මාන්තකරුවන්ට උපකරණ හා මුල්‍යාධාර ලබාදීමට හා ඒකාබද්ධ පොල් පළිබෝධ නාශක වැඩසටහන් ආරම්භ කිරීම ද සිදු කිරිමට ඇති බව පොල් සංවර්ධන හා ජනතා වතු සංවර්ධ අමාත්‍යාංශය පවසනවා.