මුහුදු උෂ්ණත්වය වෙනස් වෙයි

Share

මේ දිනවල පවතින මුහුදු උෂ්ණත්වය සමඟ මසුන් වැඩි වශයෙන් වෙරළ තීරය වෙත පැමිණෙන බව නාරා ආයතනය පවසනවා.

උෂ්ණත්වය මුහුදු පත්ලේ වර්ධනය විමත් සමඟ ඇල්ගී විශේෂ ආහාරයට ගැනීම සඳහා මෙලෙස මසුන් වෙරළ තීරය වෙත පැමිණෙනු ඇති බවයි ඔවුන් සිදුකළ පරීක්‍ෂණවලින් තහවුරු වී ඇත්තේ.
තවද ඇල්ගී වර්ධනය වීමේ ප‍්‍රතිඵලයක් ලෙස ඔක්සින් අඩු වීමෙන් මසුන් වැඩි වශයෙන් මිය යනු ඇති බවත් නාරා ආයතනය පවසනවා. මෙම තත්ත්වය තවත් සති කිහිපයක් පවතිනු ඇති බව ද ඔවුන් සඳහන් කරනවා.