සැන්ඩි 41 ක ගේ ජීවිත බිළි ගනී.

Share

කැරිබියන් මුහුද හරහා හමා ගිය සැන්ඩි නැමති සුළි කුණාටුව නිසා පුද්ගලයින් 41 දෙනෙකුගේ ජීවිත මේ වන විට අහිමි  වී තිබෙන බව වාර්තා වනවා.

මේ වන විට ඇමෙරිකාවට ඇතුල් වී ඇති සැන්ඩි සුළි කුණාටුව නිසා ඇමෙරිකානු ජනතාව දැඩි අසීරුතාවයට පත්ව ඇතැයි වාර්තා වනවා.