චීනයේ භූ කම්පනයක්

Share

භටහිර දිග චීනයේ අද සවස භූ කම්පනයක් ඇති ව තිබෙනවා. මෙය රික්ටර් මාපකයේ ඒකක 4.5 ක් ලෙස සටහන් වී තිබිණි.

උස ගොඩනැඟිලිවල සිටි පුද්ගලයින් ඒවායින් පිටතට පැමිණියත් කිසිඳු හානියක් එම ස්ථානයන්ට සිදුව නැති බවයි වාර්තා වන්නේ.