ඇමෙරිකාවේ සුළි සුළඟින් 12 ක් මරුට

Share

පසුගිය දා ඇමෙරිකාවේ මධ්යම හා දකුණු රදේශ හරහා හමා ගිය තද කුණාටුවෙන් ඇති වු ටොනාඩෝ තත්ත්වය හේතුවෙන් මේ වන විට පුද්ගලයින් 12 ක් මිය ගොස් ඇති බව වාර්තා වනවා.

 

 

ඉන් මරණ 11 පමණ ආර්කන්සාස් රදේශයෙන් වාර්තා වුණා. ඇමෙරිකානු ජනාධිපතිවරයා මේ පිළිබඳ කණගාටුව පළ කරනු ලැබුවා.